Menu

Sådan arbejder vi

LB Foreningen

Hos LB Forsikring er man ikke bare en kunde men et medlem med en demokratisk stemme.

Har du en forsikring i LB Forsikring er du automatisk medlem af LB Foreningen. Og blandt forsikringstagerne vælges de 70 delegerede, der udgør generalforsamlingen i LB Foreningen. Generalforsamlingen er den øverste myndighed.

Det er LB Foreningen der varetager ejerskabet af LB Forsikring, der passer på de omkring 400.000 medlemmer i forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring & LB Forsikring til PFA.

LB Foreningen sørger for, at medlemskabet i dit forsikringsselskab er demokratisk baseret. Delegeretforsamlingen (og generalforsamlingen) består af medlemmer, der er valgt - af medlemmer. Delegeretforsamlingen vælger bestyrelsen og formanden i selve foreningen, som derefter udpeger de bestyrelsesmedlemmer, der også skal sidde i LB Forsikrings bestyrelsen. Så som medlem har du med din stemme til delegeretforsamlingen en mærkbar indflydelse.

LB Foreningen tager stilling til strukturelle spørgsmål i LB Forsikring som vedtægtsforhold samt overordnede strategiske spørgsmål, ligesom man udpeger LB Forsikrings bestyrelse. Foreningen fastsætter retningslinjerne for uddelinger til almene formål – og har også selv mulighed for, at uddele midler i alle regioner til projekter, der understøtter fællesskabet. Sidst men ikke mindst uddeler LB Foreningen midler til en række almennyttige formål i hele Danmark. Se mere om foreningens uddelinger HER

”Som medlemsejet selskab har vi ingen aktionærer, der skal tjene på vores medlemmer. 
Vi er sat i verden for at hjælpe vores medlemmer, når det uventede sker - Ikke at tjene penge 
til aktionærer. Derfor er vores finansielle mål også anderledes end andre i forsikringsbranchen. 
Det har altid handlet om at passe på vores medlemmer. Og når det går godt, 
sender vi pengene tilbage til vores medlemmer, og det de brænder for.” 
Bestyrelsen og bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen i LB Foreningen er valgt af de delegerede. Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af LB Foreningen i samarbejde med direktionen. Det er bestyrelsens ansvar at sørge for det mest gavnlige for LB Foreningen, og at LB Foreningens forpligtelser over for medlemmerne opfyldes. Se LB Foreningens bestyrelse 
Delegerede og de delegeredes opgaver

Som delegeret er man med til at varetage ejerskabet af LB Forsikring (ansvaret for selve driften ligger i LB Forsikrings bestyrelse) samt foreningens velgørende og understøttende aktiviteter.

De delegeredes opgaver består blandt andet i at deltage foreningens generalforsamlinger, herunder 

  • vælge foreningens formand, bestyrelse og revision 
  • godkende foreningens årsrapport
  • beslutte anvendelse af et eventuelt overskud.

Desuden tages der stilling til andre større beslutninger, for eksempel hvis der skal ske ændringer i foreningens vedtægter samt ændringer i retningslinjerne for velgørende aktiviteter.

To gange om året mødes alle delegerede og behandler forskellige emner, der er relevante for foreningens virke. Derudover mødes de delegerede i regionale møder, hvor emner behandles i regionalt regi. Desuden det kan delegerede melde sig til arbejdsgrupper, hvor forskellige emner bearbejdes. Der kan også være opgaver i forbindelse med at repræsentere foreningen ved forskellige aktiviteter, fx ved uddelinger af foreningens velgørende midler ex. uddelingsarrangementer eller lignende.

Når man er delegeret i LB Foreningen er man ambassadør for LB Foreningen og repræsenterer foreningen ud ad til og varetager medlemmernes interesse ind ad til – man repræsenterer så at sige de øvrige medlemmer i ens eget valgområde.

Delegerede uddeler årligt op til en million i egen region sammen med de øvrige delegerede i samme region. Delegerede i hver region uddeler dermed støtte til projekter og aktiviteter i de fem regioner, hvor fællesskab i højsæde. Man kan læse mere om de regionale uddelinger HER.

Som delegerede holder man sig løbende ajour med udviklingen inden for foreningens fokusområder.

Hvervet som delegeret er frivilligt og ulønnet. Men relevante udgifter som transport og diæter samt eventuelt frikøb fra arbejdsplads dækkes.

 

”Det er egentlig en fantastisk tanke, at jeg er medejer af noget så vigtigt som mit
 forsikringsselskab. Det skaber tryghed. Jeg har valgt at engagere mig i medlemsdemokratiet, 
fordi jeg gerne vil være med til at værne om de værdier, vi har i LB. Mange danskere er 
medejere af store virksomheder uden at vide, og det er en skam, for man har faktisk mulighed for
 at være med til at sætte en retning til gavn for alle,” delegeret i LB Foreningen.

Se alle delegerede i LB Foreningen HER.

 

Medlemmer

Har du en forsikring i enten Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring eller LB Forsikring til PFA er du automatisk medlem af LB Foreningen.

Som medlem af LB Foreningen kan du stille op til delegeretforsamlingen og repræsentere medlemmerne i dit valgområde. Desuden kan du gøre din demokratisk stemme gældende i forbindelse med valget, der sker hvert år i januar-februar måned. Som medlem kan man overvære LB Foreningens generalforsamling.

Derudover er der et medlemspanel, hvor medlemmer giver besyv med om forskellige emner - inklusiv udviklingen af medlemsdemokratiet.

Medlemmer er altid velkomne til at komme med gode input - skriv gerne til kontakt@lbforeningen.dk.