Valg til LB Foreningens generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i LB Foreningen. Generalforsamlingen udgøres af delegerede, der vælges i LB Foreningens 12 valgområder blandt medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring.

Der afholdes i år valg i LB Foreningen i valgområde 1-2, Storkøbenhavns område, postnr. 1000-2990.

Der skal vælges 3 kandidater for henholdsvis medlemsgruppe 1 og medlemsgruppe 2.

Alle stemmeberettigede medlemmer modtager senest medio januar et valgbrev via e-boks eller som fysisk brev, hvis man ikke er tilmeldt digital post.

Som noget nyt foregår afstemningen i år elektronisk. Se valgsiden her, hvor man også kan læse mere om valget.

Der kan stemmes fra den 13. januar klokken 12 til og med den 15. februar.

Henvendelser vedrørende valget kan rettes koncernjurist, Mette Valentinussen Hou på meho@lb.dk eller 33 48 51 44

 

Rollen som delegeret

Som delegeret er man med til at varetage ejerskabet af LB Forsikring (ansvaret for selve driften ligger i LB Forsikrings bestyrelse) samt foreningens velgørende og understøttende aktiviteter.

Opgaverne består blandt andet i:

 • forberedelse og deltagelse i foreningens generalforsamlinger
  • Valg af foreningens bestyrelse
  • Godkendelse af foreningens årsrapport
  • Anvendelse af eventuelt overskud
  • Valg af revision
  • Godkendelse af lønpolitik
  • Lovændringer i foreningens vedtægter
  • Andre spørgsmål som bliver forelagt generalforsamlingen
 • deltagelse i foreningens øvrige møder, som eksempelvis de to årlige delegeretmøder
 • at repræsentere LB Foreningen ud af til og varetage medlemmernes interesse ind ad til 

Der er vanligt tre møder årligt. Derudover kan der være opgaver forbundet med arbejdsgruppemøder og repræsentation i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter.

Hvervet som delegeret er frivilligt og ulønnet. Men vi dækker selvfølgelig relevante udgifter som transport og diæter, samt eventuelt frikøb fra arbejdsplads.

 

Vores medlemsdemokrati

Medlemsgrupper

Der vælges 45 delegerede, der danner LB's generalforsamling. De delegerede vælges på baggrund af deres tilknytning til:

 • medlemsgruppe 1) folkeskoleområdet - i alt 27 delegerede
 • medlemsgruppe 2) undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer, jf. § 3, uden tilknytning til undervisningsområdet - i alt 18 delegerede.

Valgområder

De delegerede vælges inden for følgende 12 valgområder:  

1. og 2.Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000-2990
3. Nordsjællands område inden for postnumrene 3000-3690
4. Bornholms område inden for postnumrene 3700-3790
5. Vestsjællands område inden for postnumrene 4000-4599
6. Sydsjællands område inden for postnumrene 4600-4799
7. Lolland-Falsters område inden for postnumrene 4800-4990
8. Fyns område inden forpostnumrene 5000-5990
9. Vest- og Sønderjyllands område inden for postnumrene 6000-6990
10. Nord- og Midtjyllands område inden for postnumrene 7000-7990
11. Østjyllands område inden for postnumrene 8000-8990
12. Nordjyllands område inden for postnumrene 9000-9990

Valgperiode

Delegerede og eventuelle suppleanter vælges for en periode på 4 år fra den efter valget følgende 1. maj. Genvalg kan finde sted.

De valgte delegerede og de eventuelle suppleanter afgår efter, at ordinære nyvalg har fundet sted inden for valgområderne i nedennævnte rækkefølge:

I 1., 2. og 3. valgområde: 30/4 2020
I 4., 5. og 6. valgområde: 30/4 2021
I 7., 8. og 9. valgområde: 30/4 2022
I 10., 11. og 12. valgområde: 30/04 2023


Herefter udskrives valg i samme rækkefølge hvert år.

Udskrivelse af valg

I henhold til LB Foreningens vedtægter §8 offentliggør LB Foreningen i løbet af oktober på sin hjemmeside meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter med angivelse af, hvilken medlemsgruppe, og hvilke valgområder valget omfatter, jf. §§ 5 og 6.

Stemmeberettiget

Stemmeret har enhver, der har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar, og som tillige har fast bopæl i valgområdet.

Valgbarhed

Til delegerede kan kun vælges stemmeberettigede medlemmer, som har fast bopæl i vedkommende valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 stemmeberettigede medlemmer fra den medlemsgruppe, kandidaten repræsenterer inden en angivet frist. Disse 4 medlemmer må ikke være delegerede, og behøver ikke at have bopæl i kandidatens valgområde.

De delegerede og eventuelle suppleanter vælges for en periode på 4 år fra den efter valget følgende 1. maj.

Kandidat-/stillerliste kan rekvireres ved at oplyse medlemsnummer, navn og adresse - til meho@lb.dk eller ved henvendelse til valgsekretariatet LB Foreningen, Farvergade 17, DK-1463 København K, tlf. 3395 7350.