LB Fonden

LB Fonden til Almenvelgørende Formål er stiftet 1997. Det er fondens primære formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet.

Årets Tema

LB Fonden uddeler hvert år midler til et specifik tema. 

Den overordnede ramme for årets tema er verdensmål 4 om kvalitetsuddannelser.

Fonden offentliggør årets tema for 2024 primær maj måned. 

 

Om fonden og ansøgningsprocedure

Ansøgning

Fonden er lukket for ansøgninger. Ansøgningsproceduren åbnes igen primo maj 2024.

Tildelingskriterier

Fonden lægger vægt på, at projekterne

 • svarer på årets tema
 • kommer det danske uddannelsessystem til gode
 • projektet udvikles og/eller gennemføres i samarbejde med en eller flere uddannelsesinstitutioner
 • sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv
 • indtænker relevante aktører, eventuelle samarbejdspartnere og/eller sikring af videndeling
 • er skalerbare eller kan inspirere andre
 • med fordel har en plan for finansiering og videreførsel af projektet, når bevillingen udløber

Fonden tilstræber, at

 • der tildeles støtte til såvel forsknings- som udviklingsprojekter
 • alle aldersgrupper og skoleformer, som har berøring til LB’s medlemsområde tilstræbes tilgodeset
 • der det enkelte år - inden for den givne økonomiske ramme - ligeledes opnås bredde i tildelingen
 • der tilstræbes en geografisk spredning i landet
 • der støttes såvel almenpædagogiske som fagspecifikke projekter
 • kulturelle og sociale projekter kan modtage støtte, hvis de samtidig rummer et væsentligt uddannelsesaspekt

Bemærk at:

 • støtte til uddannelse / videreuddannelse ligger uden for fondens formål
 • fonden som udgangspunkt ikke uddeler midler til individuelle sponsorater eller enkeltpersoner
 • støtte til studierejser, konferencer, bogudgivelser, software, inventaranskaffelse, opførsel eller indretning af lokaler, bygninger og udearealer mv. kun tildeles, hvis der er tale om et nødvendigt og integreret led i et i øvrigt støtteværdigt projekt, der opfylder fundats, tema og tildelingskriterier.

Fundats for LB Fonden

 • § 1 Fondens navn er ”LB-Fonden til Almenvelgørende Formål”
 • § 2 Fonden er stiftet af Lærerstandens Brandforsikring G/S
 • § 3 Fondens hjemsted er Københavns Kommune
 • § 4 Fondens formål er i overensstemmelse med de nærmere forskrifter i nærværende fundats:
  • a) i første række at yde støtte i form af gaver eller lån til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn  for undervisningsområdet
  • b) i anden række at yde sådanne bidrag til almennyttige og velgørende formål, som bestyrelsen finder særlig anledning til at bevilge
 • § 5 Fondens kapital på stiftelsestidspunktet udgør 17.000.000,00 kr. Kapitalen er kontant indbetalt. Efter stiftelsen er det hensigten, at fonden til udvidelse af grundkapitalen skal modtage indskud fra henholdsvis
 • Bauta Forsikring A/S
 • Runa Forsikring A/S
 • Genforsikringsaktieselskabet Virke

således at fondens grundkapital herefter i alt bliver 20.000.000,00 kr. 

 • § 6 Årets overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jf. § 4. Bestyrelsen er dog berettiget til at henlægge indtil 25% af årets overskud til konsolidering af formuen.
 • § 7 Ingen del af fondens midler, hverken af dens formue eller af udbyttet heraf,  kan nogensinde udbetales eller tilbageføres til stifteren.
 • § 8 Fondens midler skal anbringes efter de regler, der i lovgivningen er fastsat om anbringelse af fondsmidler.
 • § 9 Fonden og dens midler administreres af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, som vælges af den til enhver tid siddende bestyrelse i Lærerstandens Brandforsikring G/S. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, uberygtede og vederhæftige.
 • § 10 Bestyrelsen vælges for en periode af fire år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, udpeges straks et nyt medlem for resten af perioden i medfør af  § 9, stk. 1.
 • § 11 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer i formandens forfald.
 • § 12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal og formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. Forandringer i fondens fundats kræver enstemmighed og er ikke gyldige, før de er godkendt efter fondslovgivningen.
 • § 13 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • § 14 Bestyrelsen modtager ikke arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet. Dog betaler fonden medlemmernes eventuelle omkostninger ved udøvelse af hvervet.
 • § 15 Der kan udpeges en indstillingskomité efter de regler, som bestyrelsen fastsætter.
 • § 16 Indstillingskomiteens formål er at foreslå til bestyrelsen, hvilke formål der jf. § 4 kunne gives bidrag til.
 • § 17 Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabsår går fra fondens stiftelse til udgangen af 1997. Til at revidere fondens regnskaber udpeger fondens bestyrelse en statsautori- seret revisor eller et revisorselskab.
 • § 18 Ændringer, herunder beslutning om fondens ophør eller tillæg til nærværende fundats, kan ske, når de vedtages enstemmigt af den samlede bestyrelse. Ændringerne skal forelægges fondsmyndigheden og bestyrelsen i Lærerstandens Brandforsikring G/S til godkendelse.
 • § 19 I tilfælde af ophør udloddes fondens formue i overensstemmelse med fondens formål.  

Historie

LB Fonden til Almenvelgørende Formål blev stiftet i 1997 med det formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet.

Støtten gives til projekter, der kan skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv, og som kan blive af betydning for større dele af undervisningsområdet mellem børnehave- og universitetsniveau.  

I 1998 oprettede bestyrelsen i LB Fonden en indstillende komité, der med repræsentanter på højt niveau dækkede uddannelses- og faglige organisationer. Den Indstillende Komité består af 13 medlemmer, som tager stilling til de ansøgninger, der årligt indkommer til LB Fonden.

December 1998 uddelte LB Fonden første gang midler til otte projekter ved en festlig sammenkomst i LB Forsikring Kompagnisal i det gamle bryghus i Kompagnistræde i indre København.

Personkreds

LB Fondens sekretariat

 • Cecilia Brandenhoff, fondssekretær, e-mail: lbfonden@lb.dk, telefon: 33485403

LB Fondens bestyrelse

 • Mette Meulengracht Jensen, formand  
 • Martin Hare Hansen
 • Thomas Rasmussen

Den Indstillende Komité i LB Fonden til Almenvelgørende Formål

 • Professionschef Rikke Eggert Lauth, BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk
 • Afdelingschef Jesper Støier, Danmarks Lærerforening
 • Formand Monica Lendal Jørgensen, Frie Skolers Lærerforening
 • Chefkonsulent Therese Holter, Gymnasieskolernes Lærerforening
 • Konsulent Jesper Vedersø McCandless, Uddannelsesforbundet
 • Lektor Tommy Dalegaard Madsen, DM 
 • Kontorchef Jens Refslund Poulsen, Ministeriet for Børn og Undervisning