Vedtægter og politikker

Bestyrelsens diversitets- og kompetencepolitik

Bestyrelsen i LB Foreningen består af 6 medlemmer, hvoraf 3 også sidder i bestyrelsen for LB Forsikring.

Det er afgørende for bestyrelsen, at den altid besidder de fornødne kompetencer og kvalifikationer, der skal til for at lede et selskab som LB Foreningen. Bestyrelsen har derfor vedtaget en diversitets- og kompetencepolitik med henblik på at sikre, at den samlede bestyrelse til enhver tid besidder de kompetencer, der er nødvendige for at lede et selskab med LB Foreningens kompleksitet og størrelse. Bestyrelsen har samtidig defineret, hvilke kompetencer, der som minimum bør være til stede.

Bestyrelsen arbejder aktivt for at fremme den ønskede diversitet og bestyrelsens samlede (og individuelle) kompetenceniveau. De tager derfor bl.a. stilling til, hvilke kompetencer mv., der særligt - og i det konkrete tilfælde - bør tillægges vægt ved udpegning af kandidater til selskabets bestyrelse. Endvidere evaluerer de bestyrelsens uddannelsesbehov, med henblik på at tilpasse og gennemføre et uddannelsesprogram i overensstemmelse hermed. Der gennemføres hvert år mindst 2 uddannelsesprogrammer, med deltagelse af såvel bestyrelse som direktion.

Læs hele diversitets- og kompetencepolitikken her

Lønpolitik

LB Foreningens lønpolitik blev vedtaget på LB Foreningens generalforsamling den 23. april 2022. Lønpolitikken afgrænser kredsen af væsentlige risikotagere, og fastsætter principperne for honorering og aflønning af bestyrelse, direktion, intern revisionschef, væsentlige risikotagere og ansatte i særlige funktioner.

Læs hele lønpoltikken her.  

Efterlevelse af lønpolitikken

Bestyrelsen har ansvaret for fastlæggelse af lønpolitikken, og at lønpolitikken gennemføres. Som led heri gennemgår bestyrelsen lønpolitikken mindst 1 gang årligt. Foreningens lønpolitik er fastlagt i overensstemmelse med de overordnede principper for aflønning.

Bestyrelsen foranlediger, at alle relevante personer orienteres om lønpolitikkens indhold med henblik på at sikre, at lønpolitikken overholdes, og sørger for at de personer, der er involverede i udarbejdelsen og kontrollen af lønpolitikken, er fagligt kompetente og uafhængige.

Bestyrelsen fører kontrol med, at honorering/aflønning sker i overensstemmelse med lønpolitikken. For LB Foreningen er den relevante personkreds alene bestyrelsen, idet den øvrige personkreds aflønnes i LB Forsikring A/S og er underlagt dennes kontrol. Kontrollen foretages af den complianceansvarlige 1 gang årligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Kontrollen foretages ultimo første kvartal, og bestyrelsen skal på førstkommende møde herefter orienteres om resultatet. Den complianceansvarlige fastsætter nærmere regler for kontrollens udførelse.