Rettigheder og klagemuligheder

Læs hvordan du udnytter dine rettigheder og om dine klagemuligheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven en række rettigheder relateret til vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ønsker du at udnytte dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: persondata@lb.dk.

Personoplysninger, der behandles som led i håndteringen af anmodninger fra dig som registreret, opbevares til dokumentation i op til 3 år plus indeværende år regnet fra vores afslutning af håndteringen heraf. Hvis der indgår en optaget telefonsamtale i forbindelse med vores håndtering af din anmodning, gemmes denne i op til 1 år, jf. databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, mens øvrige personoplysninger håndteret som led i behandlingen af anmodningen gemmes som dokumentation som nævnt ovenfor.

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode os om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder med visse undtagelser at modtage kopi af personoplysningerne samt en række yderligere informationer.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode os om at få urigtige personoplysninger om dig rettet eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger om dig. Du kan som medlem selv til enhver tid redigere eller slette dine stamoplysninger på Mine Sider.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning af dine personoplysninger ellers ville indtræffe.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere formål begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen til et eller flere formål, må vi fremover kun behandle de pågældende personoplysninger – bortset fra opbevaring heraf – med dit samtykke, med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os til dig og/eller til en anden dataansvarlig.

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering 

Du har som udgangspunkt ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder ikke i en række tilfælde, fx hvis den automatiske behandling/afgørelse er nødvendig for at indgå eller opfylde en forsikringsaftale med os, idet du i givet fald har ret til at få afgørelsen revurderet med menneskelig indgriben af en sagsbehandler mv. Vi oplyser om automatiske afgørelser i denne her privatlivspolitik i relation til de tilfælde, hvor vi gør brug af sådanne. 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis LB behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, fx hvis du har givet os samtykke til at indsamle eller videregive dine personoplysninger. LB kan være berettiget til at behandle (fx videregive og opbevare) dine personoplysninger på et andet grundlag end samtykke. 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte dit medlemsforhold eller fx ikke længere kan sende nyhedsbreve til dig, hvis du har tilbagekaldt dit samtykke til markedsføring. 

Klage til LB

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon: +45 33 48 59 58 eller på e-mail: persondata@lb.dk.