Regres og genforsikring

Læs hvordan vi behandler personoplysninger, når vi forsøger at opnå regres og refusion for skader, som vi har dækket.

Formål med og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, og hvem vi kan dele disse med

Som skadesforsikringsselskab dækker vi ofte skader for vores medlemmer og skadelidte, hvor vi enten skal deles om betalingen med andre forsikringsselskaber (dobbeltforsikring eller genforsikring), eller har mulighed for at søge refusion eller regres hos en offentlig myndighed eller skadesgarantifond, skadevolder, en skadevolders forsikringsselskab, en producent, mellemhandler eller andre ansvarlige for skaden.

I visse tilfælde anmoder vi om dit samtykke til at dele oplysninger med et andet af dine forsikringsselskaber, hvor du måtte have hel eller delvis dækning for samme skade. I sådanne tilfælde indhenter vi dit samtykke til at dele dine oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, henholdsvis i relation til eventuelle helbredsoplysninger databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage med virkning for fremtiden. Manglende samtykke eller tilbagetrækning heraf kan dog medføre, at du alene kan opnå dækning for en del af skaden hos os og selv er ansvarlig for at foretage eventuel anmeldelse hos andre forsikringsselskaber med henblik på at opnå fuld dækning for din skade, jf. forsikringsaftalelovens regler.

Såfremt vi allerede har udbetalt hel eller delvis erstatning til dig, behandler og videregiver vi nødvendige personoplysninger fra sagen til de modtagere, hvor vi forventer at kunne opnå regres eller refusion. Vi behandler og videregiver disse personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) og databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra a, med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare vores retskrav mod tredjemand. Dit CPR-nr. behandler og videregiver vi efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra f.

Videregivelse af dit CPR-nr. kan vi herudover foretage på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, eller når videregivelsen kræves af en offentlig myndighed (fx Styrelsen for Patientsikkerhed, den danske Region, hvor en behandling af dig måtte være foretaget, eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), jf. databeskyttelsesforordningens § 11, stk. 2, nr. 3.

I relation til oplysninger om eventuelle strafbare forhold, som kan være nødvendige at behandle og videregive i forbindelse med søgning af regres (fx på baggrund af omtale i politirapporter), behandler vi disse med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare vores retskrav mod tredjemand, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f. At vi som medlemsejet forsikringsfællesskab er i stand til at søge og opnå regres, efter at have erstattet din skade, kommer alle vores medlemmer til gode.

Overførsel til modtagere i tredjelande

 • Genforsikringsselskaber og reassurancemæglere

  Dine personoplysninger med specifikke, nødvendige police- og skadesoplysninger vil kunne blive behandlet af vores databehandlere (se nærmere under afsnittet om Skadesbehandling), hvor navnlig vores reassurancemæglere optræder som vores databehandler i forbindelse med, at vi måtte søge om dækning hos de forsikringsselskaber, som vi har genforsikret vores forsikringsrisici hos.

  Vores reassurancemæglere er beliggende inden for EU/EØS men kan på vores vegne videregive eventuelt nødvendige police- og skadesoplysninger til genforsikringsselskaber, som kan være beliggende i hele verden. Reassurancemæglere behandler alene personoplysninger efter aftale med og instruks fra os, og vi har instrueret vores reassurancemæglere i at sikre et ”overførselsgrundlag” med de relevante genforsikringsselskaber, således at dine personoplysninger er undergivet et passende beskyttelsesniveau, og at dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen er sikret.

  Såfremt overførselsgrundlaget kan sikres aftalemæssigt, gøres der brug af EU kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til genforsikringsselskaber placeret i tredjelande.

  Alternativt overføres personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra e) med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende og forsvare vores genforsikringskrav mod de relevante genforsikringsselskaber.

  Genforsikringsselskaber er selvstændigt dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger.


 • Regreskrav i øvrigt

  Den eller de personer og virksomheder, som måtte være ansvarlige eller hæfte for en skade, som vi har dækket over for et medlem eller en skadelidt, kan være placeret i hele verden. Det afhænger fx af, hvor skaden er sket henne, hvor det måtte være muligt at søge refusion henne, hvor en skadevolder eller skadevolders forsikringsselskab hører hjemme, eller hvor en given producent eller mellemhandler af et produkt, som har medført en skade, har deres hovedkontor eller relevante selskab henne.

  Som forsikringsselskab har vi ingen indflydelse på, hvor henne i verden det måtte være. Vi kan derfor være nødt til at rette krav mod og overføre sagsoplysninger med personoplysninger til tredjemand i lande, som ikke har samme beskyttelsesniveau for behandling af personoplysninger, som findes inden for EU/EØS-landene. Som led i at fastlægge og gøre vores krav gældende, vil vi således kunne være nødt til at overføre nødvendige person- og skadesoplysninger til modtagere i tredjelande.

  Når vi i sådanne tilfælde overfører personoplysninger til modtagere i tredjelande, gør vi dette efter databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra e) med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende og forsvare vores regreskrav mod de pågældende tredjemænd (personer, virksomheder mfl.).

  De tredjemænd, som modtager personoplysninger, vil være selvstændigt dataansvarlige for behandlingen heraf.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger