Mistanke om forsikringssvindel

Læs her om vores behandling af personoplysninger ved mistanke om forsikringssvindel

Formål og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Undersøgelser og kontrol af de nærmere faktiske omstændigheder relateret til en skadeanmeldelse foretager vi, hvis der er noget, som ikke rigtig stemmer. Ofte giver indsamlingen af nye oplysninger en god forklaring på dét, som umiddelbart var usædvanligt, modstridende eller uklart. I de tilfælde afslutter vi sagen, og medlemmet eller den skadelidte får naturligvis dækket skaden i henhold til forsikringsvilkårene. Dette adskiller sig ikke fra den behandling af personoplysninger, som vi ellers foretager ved behandling af skadesager, jf. afsnittet ”Skadebehandling”.

I få tilfælde årligt er vi dog nødt til at gå dybere til værks med henblik på at undersøge forholdene nærmere ved mistanke om forsikringssvindel. Indsamling af personoplysninger ved disse undersøgelser kan gå videre end den almindelige skadebehandling, og der kan blive indsamlet personoplysninger, som vi i den typiske skadebehandling normalt ikke ville indsamle.

Såfremt vi behandler almindelige personoplysninger i forbindelse med sådanne undersøgelser af mistanke om forsikringssvindel, gør vi det efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Vi indsamler også personoplysninger på baggrund af dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

For så vidt angår eventuelle oplysninger om strafbare forhold behandles disse efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4, da vi har en berettiget interesse i at imødegå og undersøge mistanke om forsikringssvindel af hensyn til os selv og alle vores medlemmer.

Vi behandler desuden de indsamlede oplysninger – såvel almindelige personoplysninger, CPR-nr., evt. oplysninger om strafbare forhold og evt. følsomme personoplysninger - med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, hvilket kan være dit, vores eller tredjemands i relation til skadebehandlingen eller som er afledt heraf, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og art. 10.

Hvor vi modtager dine personoplysninger fra, og hvem vi kan videregive dem til

Oplysninger om medlemsforholdet, policer og skader indgår som grundlag i forbindelse med eventuelle undersøgelser af mistanke om svindel. Vi kan også indsamle yderligere personoplysninger for at afklare sagens faktiske omstændigheder, som vi i den typiske skadebehandling normalt ikke ville. Det kan dreje sig om for eksempel indsamling af flere oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, ekstra kontrol af fakturaer, uvildige eksperterklæringer, indhentelse af oplysninger fra teleselskaber, optagelse af samtaler og telefonsamtaler, samt i yderst sjældne tilfælde kontakt til omgangskreds og vidner, foto og videooptagelser samt overvågning osv.

Sådanne skridt vil kun blive foretaget, når de er proportionale med formålet med undersøgelserne i den konkrete sag, og vi efterlever Forsikring & Pensions Kodeks for undersøgelse af sager ved mistanke om svindel. Læs mere om vores procedurer i relation til undersøgelse af forsikringssvindel på vores hjemmeside her

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger i forbindelse med svindelundersøgelser

Når indsamlingen af nye oplysninger giver en god forklaring på forholdene, afslutter vi sagen, og medlemmet eller den skadelidte får naturligvis dækket skaden i henhold til forsikringsvilkårene. Dokumentation indsamlet i forbindelse med behandlingen af skadesagen gemmes på skadesagen, jf. afsnittet ”Skadebehandling”/”Opbevaring og sletning af dine personoplysninger”. Vi sletter derimod som udgangspunkt de yderligere oplysninger (fx optagede samtaler), som måtte være indsamlet i forbindelse med undersøgelserne om mistanke af svindel.

I de tilfælde hvor vi som led i undersøgelserne konstaterer, at den skade, der søges erstattet, enten ikke er hændt eller ikke har været så omfattende som anmeldt, vil det give anledning til afslag på erstatning eller delvis erstatning begrundet i de konstaterede forhold. Herudover kan det betyde en afbrydelse, ændring eller opsigelse af medlemsforholdet. Vi gemmer oplysninger indsamlet i forbindelse med undersøgelserne som dokumentation på Skadesagen, indtil forældelsesfristen måtte være udløbet, jf. afsnittet ”Skadebehandling”/”Opbevaring og sletning af dine personoplysninger”.