Indsamling og videregivelse af data

Generelt på tværs af de fleste typer af forsikringsprodukter og skader

Vi registrerer de oplysninger, som vi modtager i din skadeanmeldelse, herunder kontaktoplysninger, CPR-nr., skadeoplysninger, herunder efter omstændigheder også helbredsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold, ligesom vi gør brug af de personoplysninger og oplysninger om dine forsikringsforhold, skader og værdier, som vi har indsamlet tidligere i medlemsforholdet. Afgivelse af person- og skadeoplysninger er nødvendig for, at vi kan behandle din skadeanmeldelse og vurdere skadens omfang efter forsikringsbetingelserne og lovgivningen samt udbetale erstatning eller udbedre en dækningsberettiget skade.

Såfremt du er repræsenteret af andre, modtager (og videregiver) vi oplysninger om dig igennem disse – det kan fx være forældremyndighedsindehavere, værger, dine private fuldmagtshavere, eller eventuelle advokater eller faglige organisationer, som bistår dig i din skadesag.

Indgår der i skadeanmeldelsen også fx kontaktoplysninger og andre oplysninger om øvrige personer med tilknytning til sagen, registreres disse som dokumentation på sagen til behandling af skaden og eventuelle krav afledt heraf.

Vi kan indhente (og videregive nødvendige identifikations- og skadeoplysninger) relevante oplysninger fra dine tidligere og eksisterende forsikringsselskaber herunder kreditkortselskaber, hvor du har anmeldt din skade, eller hvor du har haft tidligere skadeanmeldelser af relevans for den konkrete skade, som du har anmeldt. Vi kan også videregive nødvendige oplysninger relateret til skaden til fx skadelidtes ulykkesforsikringsselskab og/eller skadevolders forsikringsselskab.

Vi indhenter løbende til kontrol og ajourføring af dine oplysninger, fx navne- og adresseoplysninger samt oplysninger om reklamebeskyttelse (Robinsonliste) fra CPR-registret, adresse- og boligoplysninger fra BBR-registret til brug for hus- og indboforsikringer, oplysninger om motorkøretøjer fra DMR-registret samt efter behov informationer fra offentligt tilgængelige kilder såsom søgemaskiner, Krak, CVR, Facebook, Instagram og andre sociale medier, OIS.dk og boligejer.dk. Dem, der driver de relevante hjemmesider, registre og platforme mfl., er selvstændigt dataansvarlige.

I forhold til de offentlige registre videregiver vi nødvendige identifikationsoplysninger, fx til CPR-registret (på baggrund af dit CPR-nr.), til Skats motorregister/DMR (dit navn, adresse, CPR-nr. og motorkøretøjets registreringsnummer) samt til BBR-registret (dine adresseoplysninger).

Dine personoplysninger og relaterede skadeoplysninger vil kunne blive behandlet af vores databehandlere, herunder fx efter omstændighederne:

  • Skadepartnere, fx til levering af sundhedsforsikringsydelser,
  • telefonisystemudbydere i forhold til opkaldsdata og evt. telefonoptagelser,
  • servicepartnere til sikker bortskaffelse af papiraffald med forsikringsoplysninger,
  • servicepartnere til sikker og effektiv sletning af personoplysninger på beskadigede datamedier, telefoner, harddiske mfl.
  • markedsføringsbureauer, analysebureauer og analyseinstitutter,
  • reassurancemæglere,
  • it- og cloudleverandører samt hostingpartnere, programmører, konsulenter mfl. beliggende inden for EU/EØS. Se nærmere neden for om overførsel af oplysninger til tredjelande.

Disse databehandlere behandler alene dine personoplysninger efter aftale med og instruks fra os.

Vi kan i forbindelse med skadebehandlingen have behov for at antage ekstern rådgivning, fx vikarbistand, konsulentbistand eller advokat- og revisorbistand. Disse vil typisk være selvstændigt dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger inden for rammerne af den bistand, som vi måtte antage dem til at udføre, og de vil være underlagt fortrolighed efter lovgivningen og efter aftale med os.

I en del tilfælde gør vi som led i skadebehandlingen også brug af forskellige skadepartnere, som udfører visse opgaver for os, fx vejhjælpsudbydere, håndværkere, værksteder, eksterne taksatorer, læger, bolighjælp og psykologisk krisehjælp. Personoplysninger, som sådanne skadepartnere modtager og behandler om medlemmer og skadelidte mfl., vil de være selvstændigt dataansvarlige for.

Vi kan videregive dine oplysninger til myndigheder og registre, såfremt vi efter lovgivningen er forpligtede til det, fx til Centralregistret for Motorkøretøjer, SKAT (fx renter af erstatninger baseret på indberetning med CPR-nr.), Datatilsynet, Finanstilsynet, Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister, Stormbasen (Forbruger- og Konkurrencestyrelsen som sekretariatsfunktion for Stormrådet) mfl. Forpligtelsen til at videregive oplysninger har hjemmel i forskellig lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Du kan altid rette henvendelse til os med spørgsmål hertil.

Såfremt vi foretager udbetalinger på din forsikring i forbindelse med dækningsberettigede skader, udbetaler vi som udgangspunkt til din NemKonto, hvor vi registrerer og videregiver CPR-nr. og kontooplysninger til vores bankforbindelse. Vores bank er selvstændig dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i den forbindelse. Vi videregiver også i forbindelse med udbetalinger oplysninger til Nets Danmark A/S, herunder dit navn, CPR nr., kontonummer og adresse.

Oplysninger i relation til de enkelte forsikringsprodukter og skadeanmeldelser

Forsikringsprodukter til motordrevne køretøjer mv.

Forsikringsprodukterne indeholder dækninger, som kan give anledning til anmeldelse af forskellige typer af skader, fx skade på motorkøretøjet (kasko), skade på personer og ting (ansvar), eller skade på føreren og passagerer. Vedrører din skade eksempelvis din bil (kasko) og er ingen personer kommet til skade, indsamler og videregiver vi oplysninger, som har med bilen og uheldsbeskrivelsen at gøre. Hvis der under motoransvarsforsikringen er sket personskade, vil vi på baggrund samtykke indsamle dine helbredsoplysninger fra autoriserende behandlere. Med dit samtykke kan vi også videregive helbredsoplysninger fx til dit ulykkesforsikringsselskab.

Neden for er i kategorier oplistet forskellige parter, som oplysninger kan indsamles fra (kilder) og videregives til (kategorier af modtagere), herunder identitets-, police- og skadeoplysninger, som er relevante for vores skadebehandling.

Du er altid velkommen til at kontakte din skadebehandler for flere informationer om dataudvekslingen, som vi foretager i forbindelse med din sag.

Ulykkesforsikringsproduktet

Vi vil på baggrund af dit samtykke indsamle relevante skadeoplysninger, herunder helbredsoplysninger fra autoriserende behandlere som led i sagsbehandlingen. Med dit samtykke kan vi også videregive helbredsoplysninger. Vi indsamler og videregiver de kategorier af personoplysninger, og fra de kilder og til de kategorier af modtagere, der fremgår af samtykkeerklæringen foruden relevante personoplysninger, som vi har registreret i forbindelse med indtegning, policeadministration, skadesanmeldelse mv.

Neden for er i kategorier oplistet forskellige parter, som oplysninger kan indsamles fra (kilder) og videregives til (kategorier af modtagere), herunder identitets-, police- og skadeoplysninger, som kan være relevante for vores skadebehandling.

Du er altid velkommen til at kontakte din skadebehandler for flere informationer om dataudvekslingen, som vi foretager i forbindelse med din sag.

 

Lønsikringsprodukter

Formålet med behandling af dine personoplysninger er at vurdere din berettigelse til og udbetaling af lønsikringsydelser under den kollektive ordning hos BUPL, som du er en del af. Dette gælder også for Lønsikring EKSTRA, hvis du har indgået en aftale med os herom.

Når du udfylder din skadesanmeldelse på BUPL’s hjemmeside (eller vores hjemmeside i forhold til Lønsikring EKSTRA), videregiver BUPL de oplysninger, som du har udfyldt, til os, så vi kan behandle din skadesanmeldelse om lønsikring, henholdsvis Lønsikring EKSTRA. Vi modtager dine kontaktoplysninger, trækprocent, ledighedsoplysninger, kontooplysninger og dit CPR-nr. Transmissionen sker med krypteret forbindelse.

De personoplysninger, som vi har modtaget fra BUPL til behandlingen af din kollektive forsikring, kan tillige indgå til at behandle en skadesanmeldelse på din individuelle dækning (Lønsikring EKSTRA), herunder til sikring af, at regler om maksimumdækning for en given ledighedsperiode samlet set ikke overskrides.

Vi foretager indberetning til SKAT af udbetalte forsikringsydelser.

Sundhedsforsikring

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på vurdering og behandling af din skadesanmeldelse, herunder at gennemføre den nødvendige behandling under din sundhedsforsikring. Vi anvender en leverandør/skadepartner, som behandler dine police- og skadesoplysninger på vores vegne og efter vores instruks med os som dataansvarlig og skadespartneren som vores databehandler.

Vi vil på baggrund af dit samtykke indsamle relevante skadeoplysninger, herunder helbredsoplysninger fra autoriserende behandlere som led i sagsbehandlingen. Med dit samtykke kan vi også videregive helbredsoplysninger. Vi indsamler og videregiver de kategorier af personoplysninger, og fra de kategorier af kilder og til de kategorier af modtagere, der fremgår af samtykkeerklæringen foruden relevante personoplysninger, som vi har registreret i forbindelse med indtegning, policeadministration, skadesanmeldelse mv.

Du er altid velkommen til at kontakte din skadebehandler eller vores skadepartner for flere informationer om dataudvekslingen, som vi foretager i forbindelse med din sag.

Indboforsikringsprodukter

Nedenfor er i kategorier oplistet forskellige parter, som oplysninger kan indsamles fra (kilder) og videregives til (kategorier af modtagere), herunder identitets-, police- og skadeoplysninger, som er relevante for vores skadebehandling. I hvilket omfang vi indsamler eller videregiver nødvendige personoplysninger afhænger af, hvad skaden vedrører.

Rejseforsikringsprodukter

Nedenfor er i kategorier oplistet forskellige parter, som oplysninger kan indsamles fra (kilder) og videregives til (kategorier af modtagere), herunder identitets-, police- og skadeoplysninger, som er relevante for vores skadebehandling.

I hvilket omfang vi indsamler eller videregiver nødvendige personoplysninger, afhænger af, hvad skaden vedrører. Vi kan på baggrund af dit samtykke indsamle relevante skadeoplysninger, herunder helbredsoplysninger fra autoriserende behandlere som led i sagsbehandlingen. Med dit samtykke kan vi også videregive helbredsoplysninger. Vi indsamler og videregiver de kategorier af personoplysninger, og fra de kilder og til de kategorier af modtagere, der fremgår af samtykkeerklæringen foruden relevante personoplysninger, som vi har registreret i forbindelse med indtegning, policeadministration, skadesanmeldelse mv.

Du er altid velkommen til at kontakte din skadebehandler for flere informationer om dataudvekslingen, som vi foretager i forbindelse med din sag.

Hundeansvarsforsikringsprodukt

Nedenfor er i kategorier oplistet forskellige parter, som oplysninger kan indsamles fra (kilder) og videregives til (kategorier af modtagere), herunder identitets-, police- og skadeoplysninger, som er relevante for vores skadebehandling.

Vi kan på baggrund af dit samtykke indsamle relevante skadeoplysninger, herunder helbredsoplysninger fra autoriserende behandlere som led i sagsbehandlingen. Med dit samtykke kan vi også videregive helbredsoplysninger.

Du er altid velkommen til at kontakte din skadebehandler for flere informationer om dataudvekslingen, som vi foretager i forbindelse med din sag.

 

Forsikringsprodukter til helårs- og fritidshuse samt entrepriseforsikringsprodukter

Nedenfor er i kategorier oplistet forskellige parter, som oplysninger kan indsamles fra (kilder) og videregives til (kategorier af modtagere), herunder identitets-, police- og skadeoplysninger, som er relevante for vores skadebehandling.

I hvilket omfang vi indsamler eller videregiver nødvendige personoplysninger, afhænger af, hvad skaden vedrører. Vi kan på baggrund af dit samtykke indsamle relevante skadeoplysninger, herunder helbredsoplysninger fra autoriserende behandlere som led i sagsbehandlingen. Med dit samtykke kan vi også videregive helbredsoplysninger. Vi indsamler og videregiver de kategorier af personoplysninger, og fra de kilder og til de kategorier af modtagere, der fremgår af samtykkeerklæringen foruden relevante personoplysninger, som vi har registreret i forbindelse med indtegning, policeadministration, skadesanmeldelse mv.

Du er altid velkommen til at kontakte din skadebehandler for flere informationer om dataudvekslingen, som vi foretager i forbindelse med din sag.

Forsikringsprodukter til lystfartøjer mv.

Nedenfor er i kategorier oplistet forskellige parter, som oplysninger kan indsamles fra (kilder) og videregives til (kategorier af modtagere), herunder identitets-, police- og skadeoplysninger, som er relevante for vores skadebehandling.

I hvilket omfang, vi indsamler eller videregiver nødvendige personoplysninger, afhænger af, hvad skaden vedrører. Vi kan på baggrund af dit samtykke indsamle relevante skadeoplysninger, herunder helbredsoplysninger fra autoriserende behandlere som led i sagsbehandlingen. Med dit samtykke kan vi også videregive helbredsoplysninger. Vi indsamler og videregiver de kategorier af personoplysninger, og fra de kilder og til de kategorier af modtagere, der fremgår af samtykkeerklæringen foruden relevante personoplysninger, som vi har registreret i forbindelse med indtegning, policeadministration, skadesanmeldelse mv.

Du er altid velkommen til at kontakte din skadebehandler for flere informationer om dataudvekslingen, som vi foretager i forbindelse med din sag.

 

Erhvervsansvarsforsikringsprodukter

Nedenfor er i kategorier oplistet forskellige parter, som oplysninger kan indsamles fra (kilder) og videregives til (kategorier af modtagere), herunder identitets-, police- og skadeoplysninger, som er relevante for vores skadebehandling.

Du er altid velkommen til at kontakte din skadebehandler for flere informationer om dataudvekslingen, som vi foretager i forbindelse med din sag.

Erhvervsforsikringsprodukter, herunder erhvervsløsøreforsikringer, udstillingsforsikringer samt forsikringer dækkende teknisk udstyr og bærbare pc’er mfl.

Vi udbyder visse erhvervsforsikringsprodukter, mens vi ved andre erhvervsforsikringsprodukter formidler disse til vores medlemmer, som tegner forsikringen hos det forsikringsselskab, vi samarbejder med. I sidstnævnte tilfælde behandler vi dine oplysninger relateret til medlemsforholdet, tilbud og policeadministration samt videregiver oplysninger til forsikringsselskabet. Selve skadebehandlingen foretages af det pågældende forsikringsselskab, som behandler dine personoplysninger. Forsikringsselskabet er selvstændigt dataansvarlig.

Neden for er i kategorier oplistet forskellige parter, som oplysninger kan indsamles fra (kilder) og videregives til (kategorier af modtagere), herunder identitets-, police- og skadeoplysninger, som er relevante for vores skadebehandling.

Erhvervsbygningsforsikringsprodukter

Vi udbyder visse erhvervsbygningsforsikringsprodukter, mens vi ved andre erhvervsbygningsforsikringsprodukter formidler disse til vores medlemmer, som tegner forsikringen hos det forsikringsselskab, vi samarbejder med. I sidstnævnte tilfælde behandler vi dine oplysninger relateret til medlemsforholdet, tilbud og policeadministration samt videregiver oplysninger til forsikringsselskabet. Selve skadebehandlingen foretages af det pågældende forsikringsselskab, som behandler dine personoplysninger. Forsikringsselskabet er selvstændigt dataansvarlig.

Neden for er i kategorier oplistet forskellige parter, som oplysninger kan indsamles fra (kilder) og videregives til (kategorier af modtagere), herunder identitets-, police- og skadeoplysninger, som er relevante for vores skadebehandling.

Du er altid velkommen til at kontakte din skadebehandler for flere informationer om dataudvekslingen, som vi foretager i forbindelse med din sag.