Medlemsforhold og policeadministration

Læs hvordan vi behandler oplysninger i forbindelse med dine forsikringsaftaler som medlem.

Hvor vi modtager dine personoplysninger fra

Når du er oprettet som medlem og har tegnet en eller flere forsikringer hos os, indsamler vi yderligere oplysninger, såfremt du eller nogen i din husstand (fuldmagt) kontakter os for at foretage ændringer i dine forsikringsforhold eller opdatere dine oplysninger. Det kan du også selv gøre direkte på Min Side.

Vi indhenter løbende til kontrol og ajourføring af dine oplysninger, fx navne- og adresseoplysninger samt oplysninger om reklamebeskyttelse (Robinsonliste) fra CPR-registret, adresse- og boligoplysninger fra BBR-registret til brug for hus- og indboforsikringer, oplysninger om motorkøretøjer fra DMR-registret samt efter behov informationer fra offentligt tilgængelige kilder såsom søgemaskiner, sociale medier, OIS.dk og boligejer.dk. Dem, der driver de relevante registre mfl., er selvstændigt dataansvarlige (Facebook har vi et fælles dataansvar med).

I forhold til Studieforsikring EKSTRA kontrollerer vi løbende, at du er medlem af din faglige organisation for at sikre, at du opfylder kravene for at opretholde forsikringen.

Såfremt du i forbindelse med en påtænkt rejse, anmoder om en medicinsk forhåndsgodkendelse, foretages denne af vores samarbejdspartner (Falck Global Assistance/Falck Travel Care eller SOS International), som er selvstændigt dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i den forbindelse. Vi modtager kopi af resultatet til dokumentation under din rejseforsikring.

Formål med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Behandling, herunder videregivelse af dine oplysninger til partnere er nødvendig for, at vi kan opretholde, opfylde og administrere dit medlemsforhold og dine forsikringsaftaler hos os, herunder også fakturering og foretagelse af udbetalinger til dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Vi foretager automatisk behandling af personoplysninger, når du som medlem skifter folkeregisteradresse fx til områder med anden risiko end din tidligere adresse, eller såfremt fx det offentlige har registreret nye oplysninger (fx boligareal mv.) vedrørende din bolig. Det betyder, at din præmie kan ændres automatisk på husforsikring, indboforsikring og kaskoforsikring i forhold til risikoen, når LB’s foretager system-kontrol af vores data ift. CPR-registeret og BBR-registret. Dette vil typisk ske til næste fornyelse af forsikringen. Retsgrundlaget for vores brug af automatiske individuelle præmiefastsættelser er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f, jf. artikel 22, stk. 2, litra a (nødvendig for opfyldelse af en kontrakt). Du har altid mulighed for at spørge ind til, bestride eller klage over din præmie. Du er velkommen til at kontakte den afdeling, som er ansvarlig for den pågældende forsikringstype, hvorefter din henvendelse bliver behandlet af en af vores sagsbehandlere i overensstemmelse med vores sædvanlige procedurer.

Dit CPR-nr. behandler vi desuden på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, således at vi internt og eksternt kan foretage en entydig identifikation af dig (enhedsadministration) til brug for den løbende administration, login på Mine Sider, risikostyring og opfyldelse af dine forsikringer og dit medlemsforhold samt kontrol/opdatering af dine data via offentlige registre. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at kontakte os. Du skal være opmærksom på, at hvis vi ikke har dit samtykke til at behandle dit CPR-nr., vil det kunne have den betydning, at dit medlemskab og mulighederne for at tegne og opretholde dine forsikringer hos os ophører. Herudover kan sagsbehandlingstiden forlænges, ligesom vi kan have behov for at iværksætte yderligere tiltag med henblik på entydig identifikation af dig senere hen.

Vi anvender som udgangspunkt din NemKonto til udbetalinger under dine forsikringer og betalingsserviceudbydere til indbetalinger under dine forsikringer, hvilket nødvendiggør behandling af dit CPR-nr.

Vi kan videregive personoplysninger til organisationer, foreninger mv., hvis medlemskab af den pågældende organisation, forening mv. er en forudsætning for, at du kan købe eller beholde dine forsikringer hos os.

For så vidt angår fx Lønsikring og dit medlemskab af BUPL sker vores indhentelse, registrering og videregivelse af oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a. Vi registrerer og kontrollerer, om du er medlem af BUPL for at sikre, at du ved købet opfyldte kravene for at købe Lønsikring. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at kontakte os. Du skal være opmærksom på, at hvis vi ikke har dit samtykke, vil det have betydning for dit fortsatte medlemskab og mulighederne for at opretholde dine forsikringer hos os.

I forhold til Studieforsikring EKSTRA og medlemskab af din faglige organisation, sker vores indhentelse, registrering og videregivelse af oplysninger om din faglige organisation og evt. fagforeningsmæssige tilhørsforhold, på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a. Vi registrerer og kontrollerer løbende, at du er medlem af din faglige organisation for at sikre, at du opfylder kravene for at opretholde forsikringen. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at kontakte os. Du skal være opmærksom på, at hvis vi ikke har dit samtykke, vil det have betydning for dit fortsatte medlemskab og mulighederne for at opretholde dine forsikringer hos os.

Vi behandler dine personoplysninger relateret til dit medlemsforhold og dine forsikringer til brug for opfyldelse af lov- og myndighedskrav til at kunne drive forsikringsvirksomhed samt dokumentationskrav og indberetningskrav til myndigheder, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c:

 • Forsikringsoplysninger behandler vi med henblik på risikostyring som forsikringsselskab, jf. reglerne i Solvens II-forordningen, lov om finansiel virksomhed og ledelsesbekendtgørelsen, herunder ved på baggrund af personoplysninger at kunne foretage analyser, beregninger, sammenstillinger, statisktik og rapportering – navnlig til foretagelse af solvensberegninger og hensættelser, tarifering, bestands- og forløbsrapporter, simuleringer af forventede skadesforløb/risikoafdækning i forhold til de enkelte forsikringsprodukter, produktrentabilitet og i forhold til forsikringsporteføljen som helhed.
 • Regnskabsmateriale behandler vi med henblik på, at vi kan overholde bogføringslovgivningens krav til registrering, indberetning og opbevaring af regnskabsmateriale.

For så vidt angår datagrundlag med personoplysninger til brug for statistikker til myndighedsindberetninger og sikring af selskabets forsikringsmæssige risici og hensættelser, anvendes tillige databeskyttelsesforordningens art. 89, jf. databeskyttelseslovens § 10 som retligt grundlag, da det er af væsentlig samfundsmæssig betydning, at vi som forsikringsselskab ikke påtager os risici og fastsætter præmier på et grundlag, som ikke rummer en meget høj grad af sikkerhed for, at vi kan honorere vores forpligtelser både på kort og lang sigt. Dette nødvendiggør et personhenførbart datagrundlag for at kunne foretage disse beregninger, vurderinger og indberetninger.

Vi behandler forskellige almindelige personoplysninger relateret til dit medlemsforhold og dine forsikringer til brug for følgende formål:

 • Foretagelse af medlemstilfredshedsanalyser
 • Foretagelse af tariferingsanalyser, prissætning samt undersøgelse af rentabilitet af produkter og services (når det falder uden for rammerne af lovgivningsmæssige forpligtelser i relation til risikostyring)
 • Forbedring af eksisterende og udvikling af nye produkter og services samt af vores tekniske løsninger
 • Følge udviklingen i forskellige medlemsgrupper og af produkter og services
 • Foretagelse af markedsanalyser og medlemsanalyser
 • Foretagelse af tilgangs- og afgangsanalyser af medlemmer generelt og i forhold til specifikke produkter og services
 • Generel markedsføring, behovsafdækning, segmenteringsanalyser, kampagner samt foretagelse af effektmålinger heraf. Sådanne tiltag og analyser kan anvendes til direkte markedsføringstiltag/kampagner, som er målrettet dig som medlem.

Behandling af personoplysninger til ovennævnte formål foretager vi efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) med henblik på at kunne drive den bedst mulige forsikringsforretning, der bibringer værdi til vores nuværende og kommende medlemmer.

Medlemsanalyser baseret på interviews og input fra de enkelte medlemmer foretager vi i vores Medlemspanel, hvor modtagne personoplysninger behandles på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden.

Såfremt vi foretager frasalg af en del af forsikringsporteføljen, vil vi overdrage de personoplysninger, som relaterer sig til den frasolgte portefølje i henhold til reglerne i lov om finansiel virksomhed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Hvem vi kan dele dine personoplysninger med

Dine personoplysninger vil kunne blive behandlet af vores databehandlere, herunder fx efter omstændighederne:

 • analysebureauer og analyseinstitutter,
 • reassurancemæglere,
 • telefonisystemudbydere i forhold til opkaldsdata og telefonoptagelser,
 • markedsføringsbureauer og kampagnepartnere,
 • servicepartnere til generering af større brevudsendelser og udsendelse til andre kanaler, fx til e-Boks,
 • servicepartnere til sikker bortskaffelse af papiraffald med forsikringsoplysninger,
 • it- og cloudleverandører samt hostingpartnere, programmører, konsulenter mfl. beliggende inden for EU/EØS. Se også neden for i forhold til overførsler til tredjelande.

Disse databehandlere behandler alene dine personoplysninger efter aftale med og instruks fra os. I den forbindelse kan vi overlade almindelige personoplysninger og CPR-nr. til sådanne samarbejdspartnere til administrative formål, jf. § 118, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Når du har tegnet forsikringer hos os som medlem i Lærerstandens Brandforsikring, videregiver vi dine basisoplysninger til LB Foreningen til brug for administration af dit medlemskab i LB Foreningen, hvor LB Foreningen er selvstændigt dataansvarlig. Videregivelsen foretages efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, for at opfylde dit medlemskab i LB Foreningen. Vi anvender desuden dit CPR-nummer med henblik på at sikre, at du kan deltage i elektronisk valg til delegeretkredsen i LB Foreningen, og at der i den forbindelse kan ske entydig identifikation af stemmeberettigede medlemmer.

Når du er blevet medlem hos os, kan vi fx anvende e-Boks til udsendelse af forsikringsinformation, forsikringsoverblik mv. e-Boks A/S er vores databehandler i forbindelse med levering af forsikringsoverblik mv. Fra det tidspunkt, hvor et dokument er afleveret i din e-Boks, betragtes e-Boks behandling af dokumentet at ske på dine vegne. Med hensyn til administrationen af e-Boks-ordningen er e-Boks A/S selvstændigt dataansvarlig.

Vi foretager løbende validering af dine oplysninger i offentlige registre, hvor vi videregiver nødvendige identifikationsoplysninger til de offentlige registre, fx CPR-registret (på baggrund af dit CPR-nr.), Skats motorregister/DMR (dit navn, adresse, Cpr-nr. og motorkøretøjets registreringsnummer) samt BBR-registret (på baggrund af adresseoplysninger).

Vi kan videregive dine oplysninger til myndigheder og registre, såfremt vi efter lovgivningen er forpligtede til det, fx til Centralregistret for Motorkøretøjer, SKAT, Datatilsynet, Finanstilsynet, Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister, Stormbasen (Forbruger- og Konkurrencestyrelsen som sekretariatsfunktion for Stormrådet) mfl. Videregivelsen har hjemmel i forskellig lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Du kan altid rette henvendelse til os med spørgsmål hertil.

Såfremt vi foretager udbetalinger på din forsikring, fx tilbagebetaling af præmie eller udbetaling af loyalitetsrabat, udbetaler vi som udgangspunkt til din Nem Konto, hvor vi registrerer og videregiver dit CPR-nr. og kontooplysninger til vores bankforbindelse. Vores bank er selvstændig dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i den forbindelse. Vi videregiver også oplysninger til Nets, herunder dit navn, CPR nr., kontonummer og adresse i forbindelse med udbetalinger.

Dine oplysninger kan blive videregivet til samarbejdspartnere, der leverer ydelser under eller som tillæg til forsikringerne, fx andre forsikringsselskaber og servicepartnere til autohjælp, boligalarm, bygningsrådgivning, sundheds- og behandlingsprodukter, visse erhvervsforsikringsprodukter mfl. Herunder kan vi videregive almindelige personoplysninger og CPR-nr. til sådanne samarbejdspartnere til administrative formål, jf. § 118, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Dine oplysninger bliver videregivet i forbindelse med den løbende administration af din forsikring, når det er nødvendigt. Disse partnere behandler som udgangspunkt dine personoplysninger som selvstændigt dataansvarlige men kan efter omstændighederne være vores databehandler.

kamjSåfremt vi foretager frasalg af en del af forsikringsporteføljen, vil vi overdrage de personoplysninger, som relaterer sig til den frasolgte portefølje, til erhververen.

Overførsel til tredjelande

I visse tilfælde anvender vi forskellige it-leverandører og konsulenter mfl., som kan tilgå LB’s forsikringsdata fra lande uden for EU/EØS, hvilket juridisk har den betydning, at data overføres til tredjelande, også selvom de ikke nødvendigvis opbevares i disse tredjelande. Sådanne it-leverandøre/partnerer vil være underlagt databehandlingsaftaler med os, der sikrer, at de alene behandler personoplysninger efter vores instrukser.

Primært har vi valgt it-leverandører/partnere, som behandler data inden for EU/EØS, dernæst leverandører i lande, der fremgår af EU Kommissionens liste over sikre tredjelande, fx Israel. Læs mere i Datatilsynets vejledning om overførsel af oplysninger til tredjelande.

Såfremt vi undtagelsesvist i relation til fx en it-leverandør (databehandler) accepterer overførsel af personoplysninger til øvrige tredjelande, indgår vi overførselsaftaler med samarbejdspartneren, der sikrer et passende beskyttelsesniveau af oplysningerne og af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Vi gør brug af EU kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger.

Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk og på EU Kommissionens hjemmeside: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger