Bestyrelsen og bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen i LB Foreningen er valgt af de delegerede. Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af LB Foreningen i samarbejde med direktionen. Det er bestyrelsens ansvar at sørge for det mest gavnlige for LB Foreningen, og at LB Foreningens forpligtelser over for medlemmerne opfyldes. 

 

Delegerede og de delegeredes opgaver

Som delegeret er man med til at varetage ejerskabet af LB Forsikring (ansvaret for selve driften ligger i LB Forsikrings bestyrelse) samt foreningens velgørende og understøttende aktiviteter.

 

De delegeredes opgaver består blandt andet i at deltage i foreningens generalforsamlinger, herunder vælge foreningens bestyrelse og revision, godkende foreningens årsrapport samt beslutte anvendelse af et eventuelt overskud. Desuden tages der stilling til andre større beslutninger, for eksempel hvis der skal ske ændringer i foreningens vedtægter samt ændringer i retningslinjerne for velgørende aktiviteter. 

 

De delegerede deltager i foreningens øvrige møder, som eksempelvis de to årlige delegeretmøder, hvor der behandles forskellige relevante emner. Derudover kan der være opgaver forbundet med arbejdsgruppemøder og repræsentation i forbindelse med foreningens aktiviteter.

 

Hver delegeret er ambassadør for LB Foreningen og repræsenterer foreningen udad til og varetager medlemmernes interesse indad til. Delegerede har samtidig mulighed for at give værdifulde indspark til de uddelende aktiviteter. Herunder hvilke initiativer i de delegeredes lokalområde, som vil kunne gøres til genstand for foreningens lokale sponsorater.

 

Hvervet som delegeret er frivilligt og ulønnet. Men relevante udgifter som transport og diæter samt eventuelt frikøb fra arbejdsplads dækkes.

 

Medlemmer

Har du en forsikring i Lærerstandens Brandforsikring er du automatisk medlem af LB Foreningen. Dermed har du en demokratisk ret til at gøre din stemme gældende i forbindelse med valget af delegerede.