Understøttelseskassen

Støtte til medlemmer i økonomisk trang på grund af sygdom, forsørgertab eller andre særlige omstændigheder.

Efter bestyrelsens skøn tildeles der én gang årligt understøttelser til fortrinsvist:

  1. Ældre medlemmer eller disses pårørende, der er i økonomisk trang på grund af sygdom eller på grund af andre ganske særlige omstændigheder.
  2. Andre medlemmer eller disses pårørende, der er i økonomisk trang på grund af sygdom, forsørgertab eller på grund af andre ganske særlige omstændigheder.

Arbejdsløshed eller status som uddannelsessøgende betragtes ikke i sig selv som ganske særlige omstændigheder. Der ydes ikke tilskud til børn under uddannelse.

Download ansøgningsskema 

Send det udfyldte ansøgningsskema til sikker-post@lb.dk - skriv 'Understøttelseskassen' i emnefeltet.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2019. Uddelingen finder sted i december 2019.

Beløbsstørrelserne varierer vanligt fra 2-7000 kroner. Der uddeles som regel støtte til 15 til 30 personer. Der gøres opmærksom på at beløbet er skattepligtigt og kan blive modregnet i eventuelle sociale ydelser beløbsmodtager måtte modtage fra det offentlige.

Kontakt
Fondsrådgiver, Mikkel Minor
Telefon: 88632418
E-mail: kontakt@lbforeningen.dk

MainLayout.Basket [ ]