2011

Uddelingen i 2011 fokuserede specielt på projekter, der i særlig grad tilgodeser og sigter mod, hvordan vi får de sidste med.

Uddelingen i 2011 fokuserede specielt på projekter, der i særlig grad tilgodeser og sigter mod, hvordan vi får de sidste med. Et meget aktuelt og påtrængende tema set i lyset af, at vi både nationalt og lokalt er langt fra den nationale målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.

Der er modtaget 104 ansøgninger i år – som er et noget større antal end sidste år. Af dem har den indstillende komité valgt at prioritere 10 ansøgninger - som er fundet støtteværdige indenfor det valgte tema og fondens øvrige bestemmelser for støtte – til et samlet beløb på 750.000 kr., udtaler Børne-og Fritidsdirektør Ulla Agerskov.

Det er 14. gang, at fonden uddeler midler til projekter, der sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv, som kan blive af betydning for mere end den enkelte institution. 

Projekterne 2011

Danske Skoleelever v/ Mette Hougaard Sørensen

100.000,-

Projektet hedder "Elevråd, fra elev til borger - demokrati og medborgerskab, udviklet af Danske Skolelever". Projektets formål er konkret at afdække barrierer for nydanske elevers deltagelse i elevrådene, som er et meget dansk fænomen. 

Fagbladet Folkeskolen v/ Thorkild Thejsen

50.000 .-

Projektet omfatter etablering af en hjemmeside, der skal være et udstillingsvindue for de bedste praktisk-teoretiske bachelor- og diplomopgaver - og skal inspirere såvel studerende som lærere til kvalitet i både uddannelse og praksis.

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg v/ Asbjørn Holm

50.000,-

Projektet hedder "Skipperen, Skuden og Splejsen" og er en tidsrejse i fiskeriets historie. Formålet er at opgradere og nytænke formidlingen af dansk fiskerihistorie og sætte fokus på lokale, regionale og nationale

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv v/ Georg Nyegaard

86.950,-

Projektet hedder "Formidling i børnehøjde". Museets meget roste udstilling om Thulekulturen bruges som pilotprojekt for en gradvis udbygning af museets udstillings- og formidlingsaktiviteter med IT-teknik, så eleverne kan løse aktiverende opgaver på forskellige niveauer. 

Kulturprinsen v/ Jimmy Bredow

50.000,-

Projektet rummer to dele: 1. inddragelse af elever på mellemtrinnet på Løgstrup Skole i forhold til deres ønsker og overvejelser i forhold til de æstetiske, læringsmæssige og arkitektoniske krav – i forbindelse med en ny tilbygning til skolen. 2. Udarbejdelse af en model for, hvordan elever generelt kan inddrages i forbindelse med sådanne projekter. 

Metropol/NCE i Århus v/ Karin Jakobsen

114.000.-

Projektet hedder "Fællesskaber: Den bedste vej til at få alle med på erhvervsskolerne?" Projektet har fokus på, hvordan elevernes tilhørsforhold til lærerne og de øvrige elever udvikles – og hvordan der kan arbejdes med elevernes faglige selvtillid og personlige selvværd, så de i højere grad kan deltage og bidrage i det daglige skoleliv på erhvervsskolerne. 

Tønder Kulturskole og SFO v/ Niels Thielma

50.000.-

Formålet er dels at give elever i SFO’en mulighed for at arbejde med kunst, kultur og kreative processer på nye og mere udviklende måder, dels at skabe grundlag for udvikling af de fagprofessionelles kompetencer på det kreative område via tværfagligt samarbejde og videndeling. .

Udviklingscenter Familiehusene v/ Lars Andersen

100.000,-

Støtte til kollegium for unge enlige forsørgere i Greve, som har til formål at sikre rammerne - og et  fællesskab med andre unge i samme situation – så de unge enlige forsørgere støttes i at tage en uddannelse, der kan gøre dem afhængige af offentlig hjælp. 

Videncenter for Erhvervspædagogik, VIA University College i Århus

Videncenter for Erhvervspædagogik, VIA University College i Århus v/ Jette Larsen - 50.000,-

Støtten tildeles til en undersøgelse, der skal kortlægge, hvad eleverne tillægger betydning i forhold til at få lyst til at søge ind, være på og gennemføre uddannelsen på de midtjyske Social- og Sundhedsskoler, hvor kun ca. halvdelen gennemfører uddannelserne. 

VOFF (Videnscenter om Fastholdelse og Frafald) v/ Anna Dahlquist

50.000,-

Dette projekt har fået støtte til et forstudie/baseline studie, der skal udpege og definere rammerne for et senere egentligt forskningsprojekt om betydningen af lærer-elev-relationer i ungdomsuddannelserne.

Projektrapporter 2011

KulturSFOen

KulturSFO'en på Tønder Kulturskole er nu startet. Læs mere om projektet på vores blog

Sans for min skole

Sans for min skole er et modelprojekt, der involverer børn i arkitektur. Løgstrup Skole skal have en ny tilbygning til mellemtrinnet, og eleverne er med til at beslutte, hvordan bygningen skal se ud og indrettes. Kulturprinsen - Børnekulturens Udviklingscenter er koordinator på projektet. Læs mere om Sans for min skole  Kulturprinsens hjemmeside

 

MainLayout.Basket [ ]