2010

Hovedtemaet for uddelingen i 2010 har været at yde støtte til projekter, der i særlig grad sigter på viden(s)deling.

Hovedtemaet for uddelingen i 2010 har været at yde støtte til projekter, der i særlig grad tilgodeser projekter, der sigter på viden(s)deling.

Valget af årets hovedtema har ikke betydet udelukkelse af ansøgninger med andre tilgange.

- Jeg er glad for, at LB-Fonden igen i år har kunnet forøge den økonomiske støtte til alment velgørende projekter på undervisningsområdet.

Det største beløb på kr. 250.000 giver vi til et filmprojekt, der vil fokusere på tidligere og nuværende plejebørns følelse af forladthed  og problemer med  omstilling til nye forhold – især til skolen og kammeraterne – udtaler formand for LB-Fonden, Jørgen Stampe. Og han tilføjer, at fonden har fundet det særligt nyskabende, at de unge skal inddrages som medproducenter af tegnefilmindslag, hvori de kan give udtryk for deres tanker og oplevelser.

13 projekter modtog torsdag den 2. december 2010 en samlet støtte på i alt 1.048.250.

Projekterne 2010

Aalborg Ungdomsskole v/ Camilla Lindum

Projekt Uddannelsesløft - Videns- og Kompetencecenter  - 100.000,-

Videns- og kompetencecentret skal være omdrejningspunkt for Uddannelsesløftprojektet, der skal højne uddannelsesniveauet for primært tosprogede unge og bidrage til at mindske marginaliseringen af unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Aalborg Uni. e-laerning Lab

Lektor ph.d. Marianne Georgsen - 15.000,-

IT som redskab til læring og kompetenceudvikling i udvikling af folkeskolen.

Projektet arbejder med følgende spørgsmål:
Hvordan kvalificeres lærere til at bruge IT i undervisningen?
Hvilke læreprocesser støttes gennem brug af interaktive teknologier i undervisningen?
Hvordan kan interaktive teknologier bruges i udviklingen af elevernes kommunikative og  samarbejdsmæssige kompetencer?

Behandlingshjemmet Donekrogen

Forstander Erica Tromp og Aase Vistisen - 10.700,-

Indkøb af fodboldudstyr.
Børnene på hjemmet kommer fra socialt truede familier og bærer præg af omsorgssvigt, lavt selvværd og andre vanskeligheder. Etableringen af et fodboldhold har været en god ide. Børnene får foruden motion og sundhed lært om samarbejde og spilleregler og kan føle sig som en vigtig brik på holdet. 

 

Inst. for Diadaktik DPU og Inst. for Naturfagenes Didaktik Kbh's Universitet

Niels Bonderup Dohn, Inst. For Diadaktik, DPU, og Jan Sølberg, Inst. for Naturfagenes Didaktik, Kbh's Universitet - 50.000,-

Naturfagsmaraton - faglig udvikling og styrkelse af lokale naturfaglige kulturer

Undervisningsforløb for 5. og 6. klassetrin i natur/teknik, der arbejder i 10 uger med 10 åbne inquiry-baserede opgaver. Projektet undersøger, hvordan lærere strukturerer elevers arbejde med opgaverne, og hvordan lærersamarbejdet kan bidrage til udvikling af en lokal naturfaglig kultur. 

 

Landsforeningen Autisme

Formand Morten Carlsson og projektleder Lise Schmidt-Nielsen - 37.400,-

Informationskampagne med uddannelse af frivilligkorps samt produktion af 3 videoer om autisme, og hvordan det er at leve med dette handicap.
Frivilligkorpset skal give oplysning og undervisning i landets skoler med udgangspunkt i videoer, der illustrerer verden set fra en person med autismes synspunkt og dermed skabe tolerance og forståelse i klassen og afhjælpe mobning og fremmedgørelse.

Mette Bahnsen, Persona Film

Dansk som andetsprog i fagene - 90.000,-

Filmen skal medvirke til at fremme dansk som andet sprog og sikre bedre resultater af den undervisning, tosprogede elever modtager i indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Nordstjernen Film & TV, instruktør Rene Bo Hansen

250.000,-

En film om og med plejebørn.
Filmen er baseret på tidligere og nuværende plejebørns medvirken og fokuserer på forladthed, omstilling til nye forhold, herunder forholdet til skole og kammerater.

Professionshøjskolen Metropol, Nationalt Center For Erhvervspædagogik

Centerchef Søren Kristensen, daktik - 100.000,-

Klasseledelse i teorilokaler og på værksted på erhvervsskolerne.
Overordnet fokuserer projektet på aspekter af klasseledelse, relationer, processer, autoritet og etik. Klasseledelse skal bidrage til et konstruktivt og udviklingsbaseret læringsmiljø i teorilokaler og på værksteder. 
 

 

 

Professionsskolen UCC

Cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen 75.000,-

Der skal billeder på matematikken. Undervisning af udsatte børn og unge i Danmark
Udviklingsarbejde i samarbejde med Ordblinde Instituttet med fokus på at kvalificere undervisningen af læsesvage elevers kompetence i at arbejde med matematik i sproglige kontekster. 

Tarup-Davinde I/S - Naturskolen

Sekr. leder John Henriksen - 44.000,-

Vandeksperimentarium.
Brobygning er en konkret opgave for samarbejde mellem pædagoger og lærere og fokuserer på overgangen mellem dagsinstitution og skole, hvor der p.t. ikke foreligger en egentlig pædagogik på rådet.

Tim Wille-Jørgensen

31.000,-

Phimurerlogen - elitetræning i matematik for gymnasieskolen, i samarbejde med universitetet i Cambridge
Træning og talentpleje for de dygtigste elever, som via åbent arbejde med meget udfordrende problemer oparbejder højtudviklende matematiske kompetencer og høj motivation for videre studier inden for faget.

University College Nordjylland, Den Pædagogiske Efter- og Videreuddannelse (UCN)

Lektor Preben Olund Kirkegaard - 75.000,-

Elevfeedback og skoleudvikling.

Projektet skal tilvejebringe et professionelt grundlag for, hvordan praktikerne i skolen kan profitere af uddannelsesforskningens resultater i forhold til systematisk at kunne anvende elevfeedback i praksis. 

University College Syddanmark

Dorthe Christiane Iversen og Inge Schoug Larsen - 87.400,-

Brobygningspædagogik

Brobygning er en konkret opgave for samarbejde mellem pædagoger og lærere og fokuserer på overgangen mellem dagsinstitution og skole, hvor der p.t. ikke foreligger en egentlig pædagogik på rådet.

Projektrapporter 2010

Fortællingen om Rosa

Fortællingen om Rosa er udgivet i 2011 og instrueret af Rene Bo Hansen, Nordstjernen Film og TV. Dokumentarfilm, hvor 5 børn og unge skildrer livet som plejebørn og deres forskellige måder at tackle udfordringerne på.

Den sproglige dimension i alle fag

Den sproglige dimension i alle fag. Udgivet 2011 - Producent Mette Bahnsen, Personafilm, produktion og tilrettelæggelse Marianne Rasmussen, Filmkompagniet. Filmen viser i 6 kapitler, hvordan lærerne på Sølystskolen i Silkeborg integrerer sprogundervisningen i alle fag, så alle elever får et solidt og aktivt fagsprog. Videoen er en del af flere "god praksis" - videoer, der kan købes gennem Filmkompagniet eller ses gratis på www.filmkompagniet.dk 

Brobygningspædagogik

Projektet "Brobygningspædagogik" fik støtte til en hjemmeside. Hjemmesiden sætter fokus på overgangspædagogik, dvs. pædagoigisk teori og metode omhandlende barnets overgang fra børnehave til skole/SFO og den første tid i skolen. Den er blevet til ud fra et ønske om at bidrage med inspiration, ideer, teori og metoder til brug for de professionnelle praktikere, der arbejder med tilrettelæggelsen af overgang/skolestart samt til studerende, der på det tværprofessionnelle element på pædagog - og læreruddannelsen ønsker at fordybe sig i de pædagogiske og udviklingspsykologiske udfordringer, der er forbundet med overgangen. Se siden her...

Klasseledelse

Resume af resultater fra projektet "Klasseledelse i terorilokaler og på værksteder på erhvervskolerne". Læs mere her...

Uddannelsesløft

Uddannelsesløftprojekt, der skal højne uddannelsesniveauter for primært tosprogede unge. Læs mere her...

Undersøgelse af sprogpædagogik

MainLayout.Basket [ ]