LB Fonden

LB Fonden til Almenvelgørende Formål er stiftet 1997. Det er fondens primære formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet.

Ansøgning

Der er lukket for ansøgninger. Der vil blive åbnet for ansøgninger igen maj 2019, hvor årets tema for uddelinger ligeledes meldes ud. 

Deadline for ansøgninger 2019 forventet medio september.

Projekter, der findes støtteværdige, behandles af den indstillende komité medio oktober. Endeligt tilsagn eller afslag kan forventes ultimo oktober.

Har du spørgsmål, så skriv til lbfonden@lb.dk eller ring på telefon 88632418.

Om LB Fonden

Tildelingskriterier

Der lægges blandet andet vægt på, at: 

 • der tildeles støtte til såvel forsknings- som udviklingsprojekter
 • projekterne sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv
 • projekterne vil blive af betydning for mere end en enkelt institution
 • alle aldersgrupper og skoleformer, som har berøring til LB’s medlemsområde, tilgodeses over en årrække
 • der det enkelte år - inden for den givne økonomiske ramme - ligeledes opnås bredde i tildelingen
 • der tilstræbes en geografisk spredning i landet
 • der støttes såvel almenpædagogiske som fagspecifikke projekter
 • der er tale om projekter, som kommer det danske uddannelsessystem til gode
 • kulturelle og sociale projekter kan modtage støtte, hvis de samtidig rummer et væsentligt uddannelsesaspekt    

Støtte til studierejser, konferencer, bogudgivelser, softwareudgivelser, inventaranskaffelse og lokaleindretning mv. kan kun tildeles, hvis der er tale om et nødvendigt og integreret led i et iøvrigt støtteværdigt projekt af større omfang. Støtte til uddannelse / videreuddannelse ligger uden for fondens formål.

Fundats for LB Fonden

 • § 1 Fondens navn er ”LB-Fonden til Almenvelgørende Formål”
 • § 2 Fonden er stiftet af Lærerstandens Brandforsikring G/S
 • § 3 Fondens hjemsted er Københavns Kommune
 • § 4 Fondens formål er i overensstemmelse med de nærmere forskrifter i nærværende fundats:
  • a) i første række at yde støtte i form af gaver eller lån til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn  for undervisningsområdet
  • b) i anden række at yde sådanne bidrag til almennyttige og velgørende formål, som bestyrelsen finder særlig anledning til at bevilge
 • § 5 Fondens kapital på stiftelsestidspunktet udgør 17.000.000,00 kr. Kapitalen er kontant indbetalt. Efter stiftelsen er det hensigten, at fonden til udvidelse af grundkapitalen skal modtage indskud fra henholdsvis
  Bauta Forsikring A/S
  Runa Forsikring A/S
  Genforsikringsaktieselskabet Virke

  således at fondens grundkapital herefter i alt bliver 20.000.000,00 kr. 
 • § 6 Årets overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jf. § 4. Bestyrelsen er dog berettiget til at henlægge indtil 25% af årets overskud til konsolidering af formuen.

 • § 7 Ingen del af fondens midler, hverken af dens formue eller af udbyttet heraf,  kan nogensinde udbetales eller tilbageføres til stifteren.

 • § 8 Fondens midler skal anbringes efter de regler, der i lovgivningen er fastsat om anbringelse af fondsmidler.

 • § 9 Fonden og dens midler administreres af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, som vælges af den til enhver tid siddende bestyrelse i Lærerstandens Brandforsikring G/S. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, uberygtede og vederhæftige.

 • § 10 Bestyrelsen vælges for en periode af fire år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

  Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, udpeges straks et nyt medlem for resten af perioden i medfør af  § 9, stk. 1.
   
 • § 11 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer i formandens forfald.

 • § 12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal og formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. Forandringer i fondens fundats kræver enstemmighed og er ikke gyldige, før de er godkendt efter fondslovgivningen.

 • § 13 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 • § 14 Bestyrelsen modtager ikke arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet. Dog betaler fonden medlemmernes eventuelle omkostninger ved udøvelse af hvervet.

 • § 15 Der kan udpeges en indstillingskomité efter de regler, som bestyrelsen fastsætter.

 • § 16 Indstillingskomiteens formål er at foreslå til bestyrelsen, hvilke formål der jf. § 4 kunne gives bidrag til.

 • § 17 Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabsår går fra fondens stiftelse til udgangen af 1997. Til at revidere fondens regnskaber udpeger fondens bestyrelse en statsautori- seret revisor eller et revisorselskab.

 • § 18 Ændringer, herunder beslutning om fondens ophør eller tillæg til nærværende fundats, kan ske, når de vedtages enstemmigt af den samlede bestyrelse. Ændringerne skal forelægges fondsmyndigheden og bestyrelsen i Lærerstandens Brandforsikring G/S til godkendelse.
   
 • § 19 I tilfælde af ophør udloddes fondens formue i overensstemmelse med fondens formål.  

Historie

LB Fonden til Almenvelgørende Formål blev stiftet i 1997 med det formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet.

Støtten gives til projekter, der kan skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv, og som kan blive af betydning for større dele af undervisningsområdet mellem børnehave- og universitetsniveau.  

I 1998 oprettede bestyrelsen i LB Fonden en indstillende komité, der med repræsentanter på højt niveau dækkede uddannelses- og faglige organisationer. Den Indstillende Komité består af 13 medlemmer, som tager stilling til de ansøgninger, der årligt indkommer til LB Fonden.

December 1998 uddelte LB Fonden første gang midler til otte projekter ved en festlig sammenkomst i LB Forsikring Kompagnisal i det gamle bryghus i Kompagnistræde i indre København.

Personkreds

LB Fondens sekretariat

 • Mikkel Minor, sekretær i LB Fonden, e-mail: lbfonden@lb.dk, telefon: 88632418, Adresse: Farvergade 17, DK-1463 København K

LB Fondens bestyrelse

 • Finn Pedersen, formand
 • Merete Svalgaard Knuhtsen     
 • Jan Trojaborg

Den Indstillende Komité i LB Fonden til Almenvelgørende Formål

 • Professor Lars Qvortrup, Nationalt Center for Skoleforskning, DPU, Aalborg Universitet
 • Professionschef Rikke Eggert Lauth, BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk
 • Afdelingschef Jesper Støier, Danmarks Lærerforening
 • Formand Uffe Rostrup, Frie Skolers Lærerforening
 • Formand Annette Nordstrøm Hansen, Gymnasieskolernes Lærerforening
 • Konsulent Søren Hoppe Christensen fra Handelsskolernes Lærerforening / Dansk Teknisk Lærerforbund
 • vakant, Dansk Magisterforening 
 • vakant, repr. Ministeriet for Børn og Undervisning

MainLayout.Basket [ ]